Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

Biuletyn Informacji Publicznej
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136
e-mail:zachodniopomorska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nabór do ZWK OHP
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
71-206 SZCZECIN
 
 
Wolne stanowisko:
Pośrednik pracy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP – Młodzieżowe Biuro Pracy – Koszalin
 
Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
1)rejestrowanie osób poszukujących pracy ,  pozyskiwanie ofert pracy na rzecz młodzieży poszukującej dodatkowego zatrudnienia w czasie wolnym od nauki, po ukończeniu nauki lub na rzecz dorosłych poszukujących pracy;
2)współpraca z pracodawcami na rynku lokalnym w celu pozyskania ofert pracy,  możliwości realizacji praktyk zawodowych oraz stażu
3)informowanie o możliwościach innych form zdobywania doświadczenia- wolontariat.
4)udzielanie wsparcia i informacji w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy,  sporządzania dokumentów aplikacyjnych, oczekiwań pracodawców w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej
5)gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy,
6)utrzymywanie stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, szkołami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innymi instytucjami rynku pracy,
7)organizowanie imprez edukacyjnych połączonych z targami pracy oraz giełd pracy
8)współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP
9)współpraca z doradca EURES związana z zagranicznym pośrednictwem pracy.
 
Niezbędne wymagania:
1)obywatelstwo polskie,
2)wykształcenie wyższe, preferowany kierunek pedagogika psychologia, socjologia,.
znajomość obsługi komputera pakietu Office oraz internetu,
3)znajomość języka angielskiego
kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
1)ukończone szkolenia, studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy,
2)otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysokie zdolności komunikacyjne,
3)samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 
Wymagane dokumenty:
1)życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
2)list motywacyjny,
3)kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
5)oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6)oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7)oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: 30.03.2017 r.
Miejsce składania dokumentów:
ZWK OHP Szczecin,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
Dział Kadr, pok. 313
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór-pośrednik pracy Koszalin”
 
Dodatkowe informacje:
1)skontaktujemy się z wybranymi kandydatami,
2)wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej drogą e-mailową lub telefonicznie,
3)nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
4)oferty,  które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
5)umowa na zastępstwo
 
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP
UL. ŚW. BONIFACEGO 36
74-320 BARLINEK
 
 
Wolne stanowisko:
Specjalista ds. kadrowo-płacowych OSiW OHP w Barlinku.
 
Opis stanowiska pracy:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 1. Prowadzenie ewidencji kadrowej uczestników młodocianych, kompletowanie
 2. i przechowywanie akt osobowych;
 3. Sporządzenie umów o pracę, decyzji dotyczących zmian kadrowych, wystawienia świadectw pracy;
 4. Załatwianie formalności z przyjmowaniem uczestników, kontrola dyscypliny pracy, prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich, prowadzenie wykazy nieobecności, prowadzenie ewidencji czasy pracy pracowników młodocianych;
 5. Archiwizacja dokumentów;
 6. Udział w naborze rocznym pracowników młodocianych;
 7. Opracowanie sprawozdawczości i meldunków z zakresu działalności pracowniczej, GUS-owskiej i wewnętrznej;
 8. Analiza stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy;
 9. Sporządzanie miesięcznych wykazów obecności pracowników młodocianych w pracy
 10. i w szkole;
 11. Obsługa programu QNT;
 12. Prowadzenie kartotek płacowych młodocianych pracowników i kart zasiłkowych;
 13. Wypełnianie rocznych rozliczeń podatkowych PIT 11 pracowników młodocianych;
 14. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom młodocianym.
 
Niezbędne wymagania:
 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe: administracja lub ekonomia
 3. odpowiedzialność i bardzo duże zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe,
 4. dyspozycyjność,
 5. odporność na stres,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 8. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  1. i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: 24.03.2017 r.
Miejsce składania dokumentów:
OSiW OHP Barlinek
ul. Św. Bonifacego 36
74-320 Barlinek
 
Dodatkowe informacje:
 1. skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami,
 2. nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
 3. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
 4. praca w oparciu o umowę o pracę na czas określony. 
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
70-206 SZCZECIN

 
Wolne stanowisko: Specjalista ds. logistyki w ZWK OHP w Szczecinie.
 
Opis stanowiska pracy
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
1. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie mieniem oraz środkami budżetowymi przeznaczonymi na inwestycje, remonty, wyposażenie i działalność statutową jednostki;
2.  Realizacja wydatków zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie;
3.  Prowadzenie gospodarki materiałowej, obsługi transportowej oraz dokumentacji w tych zakresach;
4.  Udział w pracach komisji przetargowej;
5.  Organizacja dozoru obiektów WK OHP i nadzór nad jego realizacją w podległych jednostkach.
6.  Kontrola merytoryczna dokumentacji finansowej Wojewódzkiej Komendy oraz jednostek podległych.
 
Niezbędne wymagania:
 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe: ekonomia lub logistyka
 3. odpowiedzialność i bardzo duże zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe,
 4. dyspozycyjność,
 5. odporność na stres,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 8. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: 30.03.2017 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
ZWK OHP Szczecin,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
Dział Kadr, pok. 313
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór – Specjalista ds. logistyki ”
 
Dodatkowe informacje:
 1. skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami ,
 2. nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
 3. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
 4. praca w oparciu o umowę o pracę na czas określony,
 5. zapraszamy do składania ofert osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 Komenda Główna OHP

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży
PAŁAC NOSOWO


OŚRODEK EWUNIA


 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc marzec 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.