Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

Biuletyn Informacji Publicznej
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136
e-mail:zachodniopomorska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Gwarancje dla Młodzieży PO WER


Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

Gwarancje dla młodzieży są Europejską inicjatywą. Gwarancje dla młodzieży stanowi skierowany przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Ochotnicze Hufce Pracy od wiosny 2014 r. są jednym z głównych realizatorów Gwarancji dla młodzieży.
 
Z usług oferowanych przez OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży mogą skorzystać młodzi ludzie w wieku 15 - 24 lata, którzy nie są zatrudnieni oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET  - not in employment, education or training). Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych), w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem.
 
Do OHP mogą zgłaszać się:
 

 1. osoby w wieku 15-17 lat zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
 2. osoby w wieku 18-24 lata nieuczące się i niepracujące, nieposiadające kwalifikacji zawodowych lub posiadające kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, bez doświadczenia zawodowego, nieposiadające wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy
 
W szczególności mogą być to
 1. osoby posiadające wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie
 2. absolwenci szkół zawodowych, techników, studiów licencjackich itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

 
Zgodnie w wymogami programu Gwarancji dla młodzieży, osoby zgłaszające się do OHP otrzymają konkretną ofertę pomocy w ciągu maksymalnie czterech miesięcy od dnia podpisania przez daną osobę deklaracji uczestnictwa w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany będzie podpis rodzica lub opiekuna prawnego).
Wszyscy uczestnicy programu mogą korzystać z dodatkowego  wsparcia  towarzyszącego w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.
Działania Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży są realizowane na terenie całego kraju, poprzez ogólnopolską sieć jednostek OHP.
Punktami kontaktowymi na szczeblu lokalnym, udzielającymi szczegółowych informacji o ofercie OHP, która będzie dostępna w ramach programu, są Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM). Informacje można uzyskać również w każdej jednostce OHP na terenie kraju oraz w Elektronicznym Centrum Aktywizacji Młodzieży, pod numerem infolinii 19524 oraz pod adresem kontakt@ecam.ohp.pl.

 

Więcej informacji na temat działań:

Pion Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
tel. 91 812 79 81, wew. 143
e-mail: j.maciurzynska@ohp.pl

Akcja Aktywizacja - YEI

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rekrutacja do projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.
 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP rozpoczęła rekrutację do projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 15-24 lata i realizowany będzie do sierpnia 2017 r.
 
Łącznie w projekcie weźmie udział 150 osób, w tym 78 kobiet i 72 mężczyzn z terenu województwa zachodniopomorskiego.
 
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 15-24 lat.
 
Młodzież zostanie podzielona na grupy wiekowe:
- grupa IA – 15-16 lat – rekrutacja maj-czerwiec 2016 r.,
- grupa IB – 16-17 lat – rekrutacja lipiec-sierpień 2016 r.,
- grupa II – 18-24 lata – rekrutacja wrzesień-październik 2016 r.
 
W grupie wiekowej 15-17 lat celem projektu jest doprowadzenie uczestników do podjęcia nauki lub szkolenia, bądź nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W grupie wiekowej 18-24 lat celem projektu jest uzyskanie przez uczestników odpowiednich kwalifikacji pozwalających im na podjęcie zatrudnienia.
 
Dla każdej grupy przewidziany jest inny rodzaj wsparcia.
 
Grupa najmłodsza (IA) w ramach projektu przejdzie kurs dowolnego języka obcego, skorzysta z warsztatów wyrównawczych, by poprawić swoje wyniki w nauce, uzyska wsparcie psychologa i doradcy zawodowego.
Działania skierowane są do osób, które:
 • w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 15 r.ż. i jednocześnie nie mają ukończonego 17 r.ż.,
 • są bierne zawodowo,
 • nie posiadają lub posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
 • posiadają słabe wyniki w nauce (średnia ocen w ubiegłym roku szkolnym – 2,9 lub niższa) i wykazują dużą absencję na zajęciach szkolnych (nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymywały się na poziomie 20% i wyżej).
 
Grupa IA będzie prowadzona w następujących jednostkach ZWK OHP:
 1. Środowiskowy Hufiec Pracy w Łobzie – ul. Krótka 2, 73-150 Łobez, tel. 91 397-30-99, e-mail: shp.lobez@ohp.pl (10 osób);
 2. Hufiec Pracy w Koszalinie – ul. Morska 43, 75-215 Koszalin, tel. 94 343-10-36,
e-mail: hp16-8@ohp.pl (10 osób);
 1. Hufiec Pracy w Trzebiatowie – ul. Torowa 1, 72-320 Trzebiatów, tel. 91 387-34-13,
e-mail: hp16-12@ohp.pl (10 osób);
 1. Hufiec Pracy w Białogardzie – ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard, tel. 94 311-09-23, hp16-13@ohp.pl (10 osób).
 
Grupa w wieku 16-17 lat (IB) w ramach projektu będzie uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (przewidziane stypendium szkoleniowe), kursie komputerowym ECDL, oraz uzyska wsparcie psychologa i doradcy zawodowego.
Działania skierowane są do osób, które:
 • w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 16 r.ż. i jednocześnie nie mają ukończonego 18 r.ż.,
 • są bierne zawodowo,
 • nie posiadają lub posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
 • nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia lub szkolenia,
 • posiadają wykształcenie gimnazjalne,
 • posiadają opóźnienia w cyklu kształcenia, związane z sytuacją życiową lub zdrowotną.
 
Grupa IB będzie prowadzona w następujących jednostkach ZWK OHP:
 1. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Stargardzie – ul. Jugosłowiańska 22a, 73-110 Stargard, tel. 91 573-38-82, e-mail: osiw.stargard@ohp.pl (10 osób);
 2. Hufiec Pracy w Szczecinie – ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin, tel. 91 812-79-81,
e-mail: hp16-5@ohp.pl (10 osób).
 
Grupa 18-24 lata (II) w ramach projektu będzie mogła uczestniczyć w wybranych kursach zawodowych i szkoleniach (kurs prawa jazdy kat. B, kurs językowy, kurs komputerowy podstawowy lub ECDL, kurs przedsiębiorczości), przejdzie metamorfozę (zajęcia ze stylistą oraz zakup strojów), odbędzie 3 miesięczny płatny staż u pracodawców, uzyska wsparcie psychologa i doradcy zawodowego oraz ubezpieczenie zdrowotne (osoby bierne zawodowo).
Działania skierowane są do osób, które:
 • w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mają ukończonego 25 r.ż.,
 • są niepracujące lub bierne zawodowo,
 • nie kształcą się i nie szkolą (tzw. grupa NEET),
 • nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.
 
Grupa II będzie prowadzona w następujących jednostkach ZWK OHP:
 1. Hufiec Pracy w Szczecinku – ul. Kościuszki 47/49, 78-400 Szczecinek, tel. 94 712-79-40, e-mail: hp16-9@ohp.pl (10 osób);
 2. Hufiec Pracy w Świnoujściu – ul. Okólna 15, 72-600 Świnoujście, tel. 91 326-04-27, e-mail: hp16-14@ohp.pl (10 osób);
 3. Młodzieżowe Centrum Kariery w Wałczu – ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz, tel. 67 345-04-25, e-mail: a.pajak@ohp.pl (10 osób);
 4. Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębnie – ul. Chojeńska 1,
tel. 95 760-40-13, e-mail: m.szatkowska@ohp.pl (10 osób);
 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Sławnie – ul. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, tel. 598-10-00-34, e-mail: mck.slawno@ohp.pl (10 osób);
 2. Punkt Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim – pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363-26-23 (10 osób);
 3. Młodzieżowe Centrum Kariery w Złocieńcu – ul. Piaskowa 1, 78-520 Złocieniec,
tel. 94 367-16-05, e-mail: mck.zlocieniec@ohp.pl (10 osób);
 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Barlinku – ul. Św. Bonifacego 36, 74-320 Barlinek, tel. 95 746-35-43, e-mail: mck.barlinek@ohp.pl (10 osób);
 2. Punkt Pośrednictwa Pracy w Kołobrzegu – ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 352-46-67, e-mail: k.wierzbicka@ohp.pl (10 osób).
 
Ponadto wszystkie osoby zostaną objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymają wyżywienie w trakcie zajęć, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.
 
Planowanym efektem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 150 uczestników projektu poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, a także poprzez zwiększenie ich motywacji do nauki i poszukiwania pracy.
 
Projekt jest całkowicie bezpłatny! Skontaktuj się z najbliższą jednostką Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej OHP już dziś i dołącz do „Akcji Aktywizacji – YEI”!
 
Wartość projektu wynosi: 24 295 000,00 zł.
 
Koordynator Wojewódzki – Aleksandra Kamińska
e-mail: a.kaminska@ohp.pl
tel. 91 812-79-81, wew. 143
Obudź swój potencjał - YEI

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP prowadzi nabór do projektu „Obudź swój potencjał - YEI”, kierowanego do młodzieży w wieku 18-24 lata.
Realizacja projektu: luty 2016 r. - grudzień 2016 r.

Grupą docelową jest młodzież w wieku 18-24, która nie pracuje (jest bierna zawodowo lub bezrobotna), nie uczestniczy w kształceniu oraz nie szkoli się.

Łącznie w ramach projektu ze wsparcia skorzysta 150 osób (90 kobiet i 60 mężczyzn), również osoby niepełnosprawne.
Jednostki zaangażowane w realizację projektu w strukturach Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej OHP:
 1. OSiW Barlinek – ul. Św. Bonifacego 36, 74-320 Barlinek, nr tel. (95) 746-35-43 - 10 osób,
 2. OSiW Rów – Trzcińsko-Zdrój – Rów 27a, 74-300 Myślibórz, nr tel. (95) 747-08-81 - 10 osób,
 3. HP Wałcz – ul. Bankowa 13, 78-600 Myślibórz, nr tel. (67) 349-41-02 - 10 osób,
 4. CEiPM Koszalin – ul. Morska 43, 75-215 Koszalin, nr tel. (94) 343-10-36 - 10 osób,
 5. MCK Białogard – ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard, nr tel. (94) 722-09-02 - 10 osób,
 6. MCK Trzebiatów – ul. Witosa 8, 72-320 Trzebiatów, nr tel. (91) 887-77-12 - 10 osób,
 7. MCK Dębno – ul. Chojeńska 1, 74-400 Dębno, nr tel. (95) 760-40-13 - 10 osób,
 8. MCK Łobez – ul. Krótka 2, 73-150 Łobez, nr tel. (91) 397-48-48 - 10 osób,
 9. MCK Gryfino – ul. Sprzymierzonych 9, 74-100 Gryfino, nr tel. (91) 469-54-03 - 10 osób,
 10. HP Police – ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, nr tel. (91) 317-87-20 - 10 osób,
 11. MCK Choszczno – ul. Niedziałkowskiego 14, 73-200 Choszczno, nr tel. (95) 765-09-09 - 10 osób,
 12. OSZ Szczecinek – ul. Kościuszki 47/49, 78-400 Szczecinek, nr tel. (94) 712-74-40 - 10 osób,
 13. MCK Koszalin – ul. Zwycięstwa 42 pok. 302, 75-037 Koszalin, nr tel. (94) 343-10-36 wew. 39 - 10 osób,
 14. MCK Szczecin – al. Jana Pawła II 50, 70-413 Szczecin, nr tel. (91) 433-36-17 - 10 osób,
 15. MCK Stargard – ul. Jugosłowiańska 22a, 73-110 Stargard, nr tel. (91) 573-38-86 - 10 osób.

Projekt ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy osób młodych przez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.
 
Wszyscy uczestnicy zostaną objęci indywidualną pomocą doradcy zawodowego, który ustali dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania. Doradca przeprowadzi również zajęcia grupowe i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.  Uczestnicy będą też mogli skorzystać ze wsparcia psychologa.
 
Każdy uczestnik projektu „Obudź swój potencjał –YEI” przejdzie około 150 godzinny kurs zawodowy dostosowany do jego predyspozycji zawodowych oraz do potrzeb lokalnego rynku pracy. Uczestnicy, którzy z powodzeniem ukończą kurs zawodowy, otrzymają stypendium szkoleniowe.

Dla części uczestników zaplanowano dodatkowe formy wsparcia w ramach projektu:  bezpłatne szkolenia językowe, kurs komputerowych (kurs podstawowy i ECDL), kurs prawa jazdy kat. B, zajęcia z przedsiębiorczości.

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki wezmą również udział w zajęciach z zakresu kreowania wizerunku, które zakończą się metamorfozą każdej z osób. W ramach tego zadania przewidziano również wizytę u kosmetyczki, fryzjera oraz zakup strojów odpowiednich na rozmowę kwalifikacyjną dla każdego uczestnika.

Projekt zakończy się 3-miesięcznym płatnym stażem u pracodawców w zawodzie wyuczonym w trakcie szkolenia zawodowego.
Każda osoba na czas trwania projektu „Obudź swój potencjał – YEI” zostanie ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków, osoby niezarejestrowane w PUP będą objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. W ramach projektu przewidziane jest wyżywienie podczas zajęć, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat lub osobą zależną oraz refundacja kosztów dojazdu na zajęcia.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu z jednostkami ZWK OHP w celu uzyskania szerszej informacji o projekcie „Obudź swój potencjał – YEI” oraz wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.
 
Projekt jest całkowicie bezpłatny! Zapraszamy do naszych jednostek w celu przystąpienia do projektu, zdobycia zawodu i szansy na zatrudnienie.

Koordynator Wojewódzki - Joanna Maciurzyńska
e-mail: j.maciurzynska@ohp.pl
​tel. 91 812 79 81, wew. 143
 Komenda Główna OHP

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży
PAŁAC NOSOWO


OŚRODEK EWUNIA


 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc sierpień 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.